کتابچه راهنمای قفل الکترونیکی گاو صندوق خانگی مدل : ESD101-ESD104A

کتابچه راهنمای قفل الکترونیکی

گاو صندوق خانگی

مدل : ESD101-ESD104A

نحوه بازکردن گاوصندوق دارای قفل الکترونیکی دیجیتال با دکمه (کلید)

 

نحوه بازکردن صندوق

بترتیب ENTER  سپس 7777 (رمز تنظیم شده توسط کارخانه) ، بعد از آن END  و سپس ملودی OK را فشار داده و کلید یا دکمه را بمدت 4 ثانیه به سمت راست بچرخانید و صندوق را باز کنید (OPEN)

 

نحوه تنظیم رمز شخصی

رمز کاربر بوسیله کارخانه روی 7777 تنظیم شده است. به منظور رعایت مسائل حراستی ، پیش از استفاده از صندوق فورا این رمز را به رمز شخصی خودتان تغییر دهید و می توانید این رمز را از 4 تا 16 رقم تنظیم نمایید.

  • درب صندوق را باز کرده و دکمه سیاه واقع بر روی پوشش داخلی درب را با نوک خودکار یا وسیله ای نظیر آن ، فشار دهید.
  • درحالی که درب باز می شود ، رمز جدید را وارد کنید(مثلا 1234).
  • دکمه ENTER را فشار دهید تا ورود رمز تکمیل گردد.

-1234-ENTER OPEN

>> تایید رمز ورودی شما >>

ENTER-1234-END OPEN

این مدل ها دارای کلید اضطراری هستند . همیشه آنرا خارج از صندوق نگهدارید.

پیش از بستن درب ، در مواردی که رمزجدید حراستی خود را وارد کرده اید ، با سه بار وارد کردن ارقام جدید خود در شرایطی که درب صندوق باز می باشد ، از صحت ورود رمز اطمینان حاصل نمائید.