نمایش 1–10 از 12 نتیجه

650DKR

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 71*51*42سانتی متر
ابعاد خارجی   142*60*60 سانتی متر
وزن 570کیلو گرم

 

750KR

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 108*48*38سانتی متر
ابعاد خارجی   122*61/5*56 سانتی متر
وزن 480کیلو گرم

 

داغ

گاوصندوق گنج بان مدل 150K کلیدی

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی   41/5*31*21سانتی متر
ابعاد خارجی   51/5*41/5*38 سانتی متر
وزن 110کیلو گرم

 

گاوصندوق گنج بان مدل 75K کلیدی

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی   31*28*14سانتی متر
ابعاد خارجی   41/5*36/5*30/5 سانتی متر
وزن 70کیلو گرم

 

گاوصندوق گنج بان مدل 350DKK دوطبقه دوقفل

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی   51/5*31*24/5سانتی متر
ابعاد داخلی 36/5*31*24/5سانتی متر
ابعاد خارجی   102/5*41/5*43/5 سانتی متر
وزن 243کیلو گرم

 

گاوصندوق گنج بان مدل 250KK کتابی دوقفل

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 30/5*48/5*29سانتی متر
ابعاد خارجی   45*61/5*45/5 سانتی متر
وزن 170کیلو گرم

 

گاوصندوق گنج بان مدل 250KK دوقفل

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 51/5*31*25سانتی متر
ابعاد خارجی   61/5*41/5*43/5 سانتی متر
وزن 145کیلو گرم

 

150KK کتابی دوقفل

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 230D*380W*230H میلی متر
ابعاد خارجی   370D*515W*450H میلی متر
وزن 125کیلو گرم

 

گاو صندوق گنج بان مدل 350KK دوقفل

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی 500D*515W*715H میلی متر
ابعاد داخلی  370D*515W*450H میلی متر
وزن 230کیلو گرم

 

گاوصندوق گنج بان مدل 550KK دو قفل

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد خارجی 565D*615W*820H میلی متر
ابعاد داخلی  390D*480W*690H میلی متر
وزن 129کیلو گرم